do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

Regulamin sklepu Galeria Alkoholi 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 Koncesja

Regulamin sklepu internetowego www.GALERIAALKOHOLI.PL z dnia 01.08.2021.

 Spis treści:

§1. Definicje
§2. Informacje ogólne
§3. Warunki techniczne, zawartość i sposób korzystania z Witryny
§4. Rejestracja Konta, korzystanie z Witryny
§5. Składanie Rezerwacji
§6. Pełnomocnik
§7. Odstąpienie
§8. Reklamacja
§9. Newsletter
§10. Prawa autorskie
§11. Dane osobowe
§12. Postanowienia końcowe

§1. Definicje

Używane w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Pojęcie Definicja

Administrator

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sławomir Tarant z siedzibą 63-112 Manieczki Os. Słowiańskie 23, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, posiadającego numer REGON: 300419215 oraz numer NIP: 7851673777.

Alkohol

Znajdujące się w asortymencie Sklepu napoje alkoholowe w rozumieniu przepisów u.w.t.

Inne Produkty

Znajdujące się w asortymencie Sklepu przedmioty niebędące Alkoholem.

k.c.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Konsument

Osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży lub inną czynność prawną, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto

Indywidualny profil Użytkownika zarejestrowany na Witrynie.

Newsletter

 

Pełnomocnik

Osoba, której Użytkownik udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Alkoholu lub Innych Produktów ze Sklepu.

Regulamin

Niniejszy dokument.

Rezerwacja

Zastrzeżenie chęci zakupu przez Użytkownika Alkoholu lub Innych Produktów w Sklepie.

Sklep

Stacjonarny punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę, mieszczący się 63-800 Gostyń ul. Poznańska 34

Sprzedawca

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sławomir Tarant prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, posiadającego numer REGON: 300419215 oraz numer NIP: 7851673777.

u.p.k.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

u.ś.u.d.e.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

u.w.t.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Użytkownik

Osoba korzystająca z Witryny.

Witryna

Prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa pod adresem www.galeriaalkoholi.pl

 

§2. Informacje ogólne.

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Witryny oraz zawierania umów sprzedaży w Sklepie, a w szczególności:
  1. zasady zakładania i korzystania z Konta;
  2. zasady rezerwowania Alkoholu i Innych Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu;
  3. zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem Witryny;
  4. zasady odstąpienia od Zamówień;
  5. wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Witryny;
  6. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 u.ś.u.d.e.
 3. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie zarówno w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, jak i pomiędzy Sprzedawcą a przedsiębiorcą, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 4. Sprzedawca posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 18% alkoholu nr I/10/5/2021 z dnia 18.05.2021r. oraz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu nr I/9/2021 oraz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej do 4,5% nr I/8/2021 wydane przez Burmistrza Miasta Luboń na podstawie u.w.t. wydane przez Burmistrza Miasta Luboń na podstawie u.w.t.

§3. Warunki techniczne, zawartość i sposób korzystania z Witryny. 

 1. W celu zapewnienia bezproblemowego działania Witryny, wymaga się, aby Użytkownik korzystał z niej używając urządzenia dysponującego:
 2. system operacyjnym: Windows XP, Windows 7 lub wyższym albo Mac OSX w wersji 10.9 lub wyższym albo Android 4.0 lub wyższym;
 3. dostępem do sieci Internet poprzez łącze internetowe o szybkości transmisji danych wynoszącej co najmniej 1024 Kb/s dla pobierania informacji i 512 Kb/s dla wysyłania informacji;
 4. przeglądarką internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub wyższej albo Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej albo Opera w wersji 12.0 i wyższej albo Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej albo Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej lub nowszą wersją wymienionych programów, obsługującą CSS i Java Skrypty, z włączoną zapisu plików cookies i akceptacją wyskakujących okienek (tzw. pop-up), a także umożliwiającą wyświetlanie dokumentów hipertekstowych o standardzie HTML 5;
 5. rozdzielczością wyświetlacza: 1024x768 albo 1920x1080 piksela lub wyższą oraz głębią barw 32-bit;
 6. co najmniej 4 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym;
 7. kartą graficzną z minimum 1 GB pamięci;
 8. sterowaniem za pomocą̨ urządzeń wskazujących albo ekranu dotykowego.
 9. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Witryny w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazanym jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także ingerowanie przez Użytkownika bez zgody Sprzedawcy w treści zawarte w Witrynie, a także powielania bez podania źródła informacji w formie hiperlinka do strony źródłowej.

Naruszenie powyższych zasad może doprowadzić do zablokowania Użytkownika lub usunięcia jego Konta przez Administratora.

 1. Witryna przedstawia Alkohol i Inne Produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie.
 2. Administrator nie jest zobowiązany do utrzymywania asortymentu Sklepu w niezmienionym stania, jak również nie jest zobowiązany do wprowadzania nowych Alkoholi lub Innych Produktów do oferty Sklepu. Informacje publikowane na Witrynie mogą nie odzwierciedlać stanu asortymentu Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega możliwość ograniczeń dotyczących ilości rezerwowanego Alkoholu lub Innych Produktów, a także wartości Rezerwacji. W przypadku przekroczenia ww. limitów, system lub Sprzedawca poinformują o tym Użytkownika.
 4. Celem zapewnienia bezpieczeństwa publikowanych treści i gromadzonych danych, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 §4. Rejestracja Konta, korzystanie z Witryny.

 1. Rejestracja Konta polega na wprowadzeniu niezbędnych danych (m.in.: imienia i nazwiska albo firmy (wyłącznie w przypadku przedsiębiorców), adresu, numeru NIP (wyłącznie w przypadku przedsiębiorców), numeru telefonu, adresu e-mail, ustawieniu hasła), zaakceptowaniu Regulaminu oraz potwierdzeniu utworzenia Konta poprzez aktywowanie linka przesłanego automatycznie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Konto zakładane jest na czas nieoznaczony i jest niezbywalne.
 3. Użytkownik zobowiązany jest:
 4. aktualizować wprowadzone przez siebie dane, jeżeli uległy one zmianie.
 5. powstrzymać się od korzystania z Kont innych Użytkowników;
 6. nie udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom, bądź osom trzecim, zwłaszcza osobom niepełnoletnim.
 7. Użytkownik może w każdej chwili Konto usunąć poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora (e-mail: kontakt@galeriaalkoholi.pl lub na adres: 63-112 Manieczki Os. Słowiańskie 23).
 8. Administrator może uniemożliwić lub ograniczyć Użytkownikowi możliwość korzystania z Witryny w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  1. nie ukończył 18 roku życia;
  2. podał w podczas rejestracji Konta dane nieprawdziwe;
  3. dopuścił się za pośrednictwem Witryny naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Witryny albo Sprzedawcy;
  4. nie logował się na Konto przez co najmniej 18 miesięcy.
 9. Witryna przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 rok życia.

§ 5. Składanie Rezerwacji.

 1. Witryna umożliwia Rezerwację Alkoholu lub Innych Produktów oferowanych do sprzedaży w Sklepie w celu ich późniejszego nabycia przez Użytkownika w Sklepie. Jeżeli Użytkownik dokonuje Rezerwacji wyłącznie Innych Produktów, zastosowanie znajdują przepisy u.p.k.
 2. Rezerwacja może odbywać się zarówno za pośrednictwem Konta, jak i bez jego rejestracji. Rezerwacja bez rejestracji Konta wymaga od Użytkownika podania danych analogicznych przy rejestracji Konta, na potrzeby realizacji konkretnej Rezerwacji.
 3. Umowa sprzedaży Alkoholu zawierana jest wyłącznie w Sklepie.
 4. Rezerwacja polega na wybraniu Alkoholu lub Innych Produktów prezentowanych na Witrynie, poprzez dodanie ich do koszyka rezerwacji.
 5. Potwierdzenie Rezerwacji jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika na odbiór zakupionego Alkoholu lub Innych Produktów w Sklepie osobiście lub za pośrednictwem osoby, która ukończyła 18 rok życia, która przedstawi stosowne upoważnienie, bądź Użytkownik wskaże ją jako osobę upoważnioną na etapie składania Rezerwacji.
 6. Potwierdzając Rezerwację, Użytkownik oświadcza, że nie jest osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 u.w.t. oraz że nie dokona dalszej odsprzedaży Alkoholu lub Innych Produktów. Zapewnienie to dotyczy również osoby upoważnionej do odbioru Alkoholu lub Innych Produktów.
 7. Potwierdzając Rezerwację, Użytkownik obowiązany jest dokonać zapłaty ceny produktów objętych Rezerwacją.
 8. Jeżeli po dokonanej Rezerwacji okaże się, że Alkohol lub Inny Produkt faktycznie nie znajdują się w asortymencie Sklepu albo zachodzi inna okoliczność, która uniemożliwia późniejsze zawarcie umowy sprzedaży albo jej finalizacji, wówczas Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Użytkownika (za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie) w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia Rezerwacji przez Użytkownika i strony podejmą dalsze uzgodnienia odnośnie realizacji Rezerwacji.
 9. W terminie i w sposób wynikających z ust. 8 powyżej, Sprzedawca może również poinformować Użytkownika o:
 10. wydłużonym terminie przygotowania zarezerwowanego Alkoholu lub Innych Produktów do odbioru wraz ze wskazaniem nowego terminu. W takim przypadku brak zgody Użytkownika na wskazany nowy termin skutkuje anulowaniem Rezerwacji;
 11. konieczności zweryfikowania danych o Rezerwacji;
 12. konieczności podania szczegółowych informacji na temat Rezerwacji.
 13. Informacja o koszcie odbioru zarezerwowanego Alkoholu lub Innych Produktów, a także ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją umowy sprzedaży za pośrednictwem Pełnomocnika (jeżeli Użytkownik składając Rezerwację zastrzegł skorzystanie z Pełnomocnika przy zawieraniu umowy sprzedaży i odbioru Alkoholu lub Innych Produktów), pojawią się̨ po dokonaniu wyboru formy odbioru Alkoholu lub Innych Produktów i formy płatności w podsumowaniu Rezerwacji.
 14. Do Rezerwacji wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest nie wcześniej niż przed opłaceniem, potwierdzeniem i przygotowaniem przedmiotów objętych Rezerwacją do odbioru.
 15. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o gotowości do odbioru przedmiotów objętych Rezerwacją za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu. Osoba odbierająca (Pełnomocnik albo Użytkownik osobiście) obowiązana jest podać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer Rezerwacji. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru przedmiotów objętych Rezerwacją i dokonanie zapłaty (jeżeli nie była ona dotychczas uiszczona).
 16. Wydanie Alkoholu lub Innych Produktów – w myśl ust. 1 powyżej -– następuje wyłącznie w Sklepie w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.
 17. Alkohol lub Inne Produkty objęte Rezerwacją mogą być wydane Pełnomocnikowi w Sklepie, jeżeli ukończył on 18 rok życia i nie znajdują do niego zastosowania ograniczenia wynikające z art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 u.w.t.
 18. W celu wydania Alkoholu lub Innych Produktów Pełnomocnikowi, Użytkownik powinien udzielić stosownego pełnomocnictwa na zasadach przewidzianych w § 6 Regulaminu.
 19. W przypadku umocowania Pełnomocnika do odbioru Alkoholu lub Innych Produktów, Użytkownik jednocześnie upoważnia Sprzedawcę do wydania Pełnomocnikowi Alkoholu lub Innych Produktów objętych Rezerwacją, odbioru ceny sprzedaży przedmiotów objętych Rezerwacją (jeżeli nie została ona dotychczas uiszczona), a także przekazania mu ewentualnego wynagrodzenia z tytułu wykonanej czynności, jak i danych osobowych Użytkownika niezbędnych do weryfikacji Rezerwacji.
 20. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Alkoholu lub Innych Produktów objętych Rezerwacją bez wad.
 21. Wydanie produktów objętych Rezerwacją następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych kupującemu lub Pełnomocnikowi. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję odbioru Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera (czyni go Pełnomocnikiem) do odbioru Towaru w jego imieniu.

§6. Pełnomocnik.

 1. Składając Rezerwację i zastrzegając odbiór za pośrednictwem Pełnomocnika, Użytkownik upoważnia do odbioru produktów objętych Rezerwacją pracowników firmy AMI ART Sp. z o.o. NIP 9562318120 prowadzącej działalność kurierską i pocztową.
 2. Odebrany w Sklepie Alkohol lub Inne Produkty w związku z wykonaniem umowy sprzedaży związanej z Rezerwacją, nadawany jest przez Pełnomocnika na wskazany przez Użytkownika – kupującego adres w ciągu 3 dni roboczych od dnia:
  1. Zaksięgowania całkowitej ceny sprzedaży;
  2. Potwierdzenia odbioru produktów będących przedmiotem sprzedaży przez Pełnomocnika.
 3. Użytkownik jest niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zakupionych produktów Pełnomocnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. W przypadku podania przez Użytkownika - kupującego błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających Pełnomocnikowi dostarczenie przesyłki, jak również w przypadku nieobecności kupującego lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony kupujący, pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt dodatkowej dostawy wynosi koszt pierwotnej dostawy, chyba, że dostawa ta była darmowa.
 5. W celu realizacji zamówienia klienta w tym: do odbioru i dostarczenia towaru oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej alkohol, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa. Firma kurierska - AMI ART Sp. z o.o., zapewnia, że osoby odbierające produkty w imieniu klienta działają na podstawie ważnego pełnomocnictwa.

§ 7. Odstąpienie.

 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży związanej z Rezerwacją w terminie 14 dni od chwili, gdy przedmioty objęte Rezerwacją do niego dotarły. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym stanowi załącznik nr 1 Regulaminu, jednakże nie jest koniecznym korzystanie ze wzoru.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia odbywa się za pomocą poczty elektronicznej (na adres: kontakt@galeriaalkoli) lub poczty tradycyjnej (na adres: 63-112 Manieczki Os. Słowińskie 23). Do oświadczenia o odstąpieniu, kupujący powinien dołączyć dowód zakup, bądź potwierdzenie Rezerwacji lub w inny sposób udokumentować zakup.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do oferowanych przez Sprzedawcę towarów, które:
  1. ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia;
  2. są Alkoholem, którego cena została indywidualnie uzgodniona z Użytkownikiem, jego dostarczenie do Sprzedawcy trwa dłużej niż 30 dni, jego wartość reguluje podmiot niezależny od Sprzedawcy, a przedmiot został już zamówiony bez możliwości anulowania jego wysyłki. Sprzedawca obowiązany jest powiadomić Użytkownika, gdy zachodzą przesłanki do zastosowania niniejszego wyłączenia prawa do odstąpienia.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić przedmioty objęte Rezerwacją (jeżeli zostały mu wydane), których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Wymieniony termin jest zachowany, jeżeli w tym czasie Konsument nada do Sprzedawcy przedmioty objęte umową sprzedaży. Koszt dostarczenia przedmiotów objętych umową sprzedaży do Sprzedawcy obciąża kupującego.
 5. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny sprzedaży do momentu otrzymania przedmiotów umowy sprzedaży.

§ 8. Reklamacja.

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności wydanych przedmiotów z Rezerwacją lub umową sprzedaży, Użytkownik lub kupujący ma prawo złożyć reklamację.
 2. Składając reklamację, Użytkownik powinien dostarczyć sprzedane przedmioty do Sklepu wraz z dowodem zakupu i potwierdzeniem Rezerwacji.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty prawidłowego złożenia jej przez Użytkownika lub kupującego. Jeżeli zgłaszającym reklamację jest przedsiębiorca, termin jej rozpatrzenia wynosi 30 dni.
 4. Użytkownik lub kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę̨ o rozstrzygnięciu postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub numeru telefonu.
 5. Zwrot środków w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, nastąpi bez zbędnej zwłoki po przekazaniu Użytkownikowi informacji o rozstrzygnięciu postępowania reklamacyjnego i wpłynięciu do Sprzedawcy danych umożliwiających zwrot środków, w szczególności numeru rachunku bankowego.
 6. Rękojmia - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sławomir Tarant, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sławomir Tarant nie jest producentem towarów i nie udziela gwarancji na sprzedane rzeczy.

 §9. Newsletter.

 1. Użytkownik podczas rejestracji Konta lub składania Reklamacji może wyrazić chęć otrzymywania na adres elektronicznej skrzynki pocztowej lub numer telefonu Newsletter.
 2. Wyrażając chęć otrzymywania Newsletter, Użytkownik zgadza się, aby Administrator wysyłał do niego informacje handlowe w rozumieniu u.ś.u.d.e.
 3. Zasady przetwarzania przez Administratora adresu poczty elektronicznej Użytkownika oraz udostępniania jej podmiotom trzecim określa Polityka Prywatności znajdująca się na Witrynie.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Newslettera poprzez skorzystanie z linku dezaktywującego zawartego w przesłanych Newsletterach lub zmieniając ustawienia Konta.

 §10. Prawa autorskie.

Bez pisemnej zgody Administratora, autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych na Witrynie, wygląd i kompozycja Witryny, a także zdjęcia, filmy, szkice, własne opisy, artykuły i publikacje, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie mogą być wykorzystywane.

§11. Dane osobowe.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Witrynie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na Witrynie. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora zbieranych na Witrynie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Witrynie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Witryny, w tym dokonywanie Rezerwacji jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce prywatności (zawarcie umowy sprzedawcy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 §12. Płatności (uwaga na ust. 2 lit. a))

 1. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 5851351185, REGON 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 złotych (w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013.
 2. Dostępne formy płatności:
 3. a) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Chyba, że terminal obsługuje inne.. 
 4. b) Płatności online.
 5. c) Płatności mobile BLIK.
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 §13. Postanowienia końcowe.

 1. Sprzedawca może dokonywać zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na Witrynie i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika posiadającego zarejestrowane Konto, wyrażonej przez przed złożeniem Rezerwacji.
 2. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Witryny, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane na urządzeniu Użytkownika, które to informacje serwer Witryny może odczytać podczas łączenia się z urządzeniem Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Witryny i składaniu Rezerwacji.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy k.c. oraz inne polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji Rezerwacji oraz zawarcia umowy sprzedaży – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 7. Akceptując Regulamin, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Polityką prywatności w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium